Vedtægter for

Gedesby Møllelaug 

Vedtægter

.

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Gedesby Møllelaug, og foreningens hjemsted er ”Guldborgsund Kommune”. 

§ 2. Formål

Møllelaugets formål er at bevare Gedesby Mølle som et historisk mindesmærke og en attraktion for Sydfalsters beboere og turister. Gedesby Møllelaug kan styrke samarbejdet med, og støtte lokale foreninger økonomisk, til gavn for udviklingen af

foreningerne og lokalsamfundet på Sydfalster. Lauget kan endvidere – særligt ved indsamlede effekter til genbrug – støtte offentlige hjælpeorganisationer f.eks. Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp og Nyt Afrika i overensstemmelser med disse

organisationers formål. 

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, foreninger, firmaer og selskaber med

interesse i Gedesby Mølles bevarelse.

Medlemskontingentet, der gælder for kalenderåret, forfalder til betaling den 1. april.

Nye medlemmer betaler for hele kalenderåret ved indmeldelsen. Såfremt

indmeldelse sker efter den 1. oktober, gælder betalingen for den resterende del af

året samt for det efterfølgende kalenderår.

Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling 

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er møllelaugets højeste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert medlem har én stemme Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling skal afholdes på en søndag i en af ugerne nr. 26, 27 og 28, og indkaldes med mindst 30 dages varsel.

Indkaldelse til en generalforsamling skal ske ved opslag på foreningens hjemmeside www.Gedesbymoelle.dk, ved ophæng på møllebutikkens dør,

Forslag til den ordinære generalforsamling skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes,

når et flertal i bestyrelsen beslutter dette, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter forslag herom med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel og inden for 30 dage efter modtagelse af forslag, med motiveret dagsorden.

§ 5. Dagsorden

På den ordinære generalforsamling skal dagsorden mindst omfatte følgende:

1. Valg af dirrigent

2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere.

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisor og suppleant

9. Eventuelt

§ 6. Afstemning

De på generalforsamlingen behandlede forslag afgøres ved almindeligt flertal med undtagelse af de tilfælde, der er nævnt i §§ 10 og 11.

Ét medlemskab giver én stemme, uanset om det er en enkeltperson, en forening eller et firmamedlem.

§ 7. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 – 9 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, således at 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer er på valg de lige årstal og 2 – 4 de ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan træffe beslutninger, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer falder til under 5, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at supplere bestyrelsen, så den er beslutningsdygtig.

Til revidering af foreningens regnskab vælges 2 revisorer, 1 på lige årstal og 1 på ulige årstal. Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted. Revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen sammen med formand, næstformand, kasserer og sekretærer.

Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over det på møderne passerede føres referat, som sendes til alle bestyrelsesmedlemmer pr. post eller e-mail. Eventuelle indsigelser til referatet skal sendes til formanden med kopi til hele bestyrelsen pr. post eller e-mail inden 14 dage efter referatets udsendelse.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder kan ske ved e-mail eller post
 

§ 8. Administration

Overfor myndighederne tegnes lauget af formand, næstformand og kasserer i fællesskab.
 

§ 9. Regnskab

Møllelaugets regnskab følger kalenderåret og kassereren fører det daglige regnskab efter retningslinjer fra den samlede bestyrelse. Regnskabet afleveres til de på general-forsamlingen valgte revisorer senest 1. marts.

Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling af kassereren.

Bestyrelsen skal sørge for at foreningens likvide midler til enhver tid er anbragt på forsvarlig måde i et dansk pengeinstitut.
 

§ 10. Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer går ind herfor, samt at mindst 10% af medlemmerne er fremmødt på generalforsamlingen. Er ovenstående ikke opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling som anført i § 4. Ved denne generalforsamling er almindelige afstemningsregler gældende.
 

§ 11. Møllelaugets ophør

Bestemmelser om møllelaugets ophør kan kun træffes efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer.

Ved møllelaugets ophør skal al ejendom realiseres og eventuel gæld afregnes. foreningens formue skal herefter, alt efter generalforsamlingens beslutning, fordeles mellem lokale foreninger, som er tilhørende på Sydfalster.
 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 7 juli 2013.
 

John Scharstein, formand

Hanne Olesen, næstformand

Bente Nielsen, kasserer

Lise Jensen, protokolfører